facebook
POCYSTERSKI ZESPÓ£ KLASZTORNO-PA£ACOWY W RUDACH
ANCIEN COMPLEXE CISTERCIEN DU MONASTÈRE-PALAIS DE RUDY
O¦RODEK FORMACYJNO-EDUKACYJNY DIECEZJI GLIWICKIEJ
CENTRE DE FORMATION ET D’ÉDUCATION DU DIOCÈSE DE GLIWICE
Polski
English
Deutsch
Française
èeský
       

Actualités

23.12.2012 | Noël
continuez la lecture  strzalka

Livre d’or

Rafa³ a écrit: Miejsce piêkne i urokliwe. Aczkolwiek dzi¶ by³o bardzo du¿o ludzi w samym parku. Je¶li chodzi o restauracje cyst...
continuez la lecture  strzalka
Pielgrzymi Stowarzysze... a écrit: Jeste¶my zachwyceni prostot± i piêknem panuj±cym w ca³ym Opactwie. Bardzo dziêkujemy ks. Janowi za ciekawe opo...
continuez la lecture  strzalka

Liens